อัตราการเพิ่มโดยธรรมชาติคืออะไร

ทุกวันทั่วโลกเด็กบางคนเกิดมาและบางคนตายเพราะเหตุผลที่แตกต่างหลากหลาย อัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติหมายถึงความแตกต่างระหว่างอัตราการเกิดน้ำมันดิบและอัตราการเสียชีวิตของประชากรที่กำหนด อัตราการเกิดน้ำมันดิบหมายถึงจำนวนรวมของการเกิดมีชีวิตเป็นประจำทุกปีในประชากร 1, 000 คนในช่วงกลางปี ในทางตรงกันข้ามอัตราการเสียชีวิตที่สัมพันธ์กับจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่เสียชีวิตด้วยเหตุผลอะไรก็ตามต่อคน 1, 000 คน เมื่อคำนวณอัตราการเพิ่มตามธรรมชาติขอแนะนำให้ยกเว้นทั้งการย้ายออกและการย้ายเข้า

มีการคำนวณอัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติอย่างไร

สูตรที่ใช้ในการหาอัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติเป็นวิธีการทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงค่าที่ขัดแย้งกันจากประเทศต่างๆทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับค่าที่คำนวณได้ทั้งหมดสำหรับแต่ละประเทศทั่วโลกเพื่อช่วยให้พวกเขาวางแผนในการช่วยเหลือประเทศต่างๆ การเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจของประชากรแอฟริกัน Sub-Saharan เนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ช้าส่งผลกระทบต่ออัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ WHO ใช้ค่าของอัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติเพื่อประเมินว่าเป็นเงินทรัพยากรมนุษย์และความช่วยเหลือทางเทคนิคที่พวกเขาสามารถให้กับประเทศดังกล่าวได้

อัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติเท่ากับ

{อัตราการเกิดของน้ำมันดิบ - อัตราการเสียชีวิตที่เลวร้าย} / 10

ค่าของอัตราการเกิดและความตายมีไว้สำหรับทุก ๆ 1, 000 คนและทางออกของการคำนวณนั้นอยู่ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างอัตราการคำนวณการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ

หากประเทศใดมีอัตราการเกิดที่ 36.79 และอัตราการเสียชีวิตที่ 6.95

อัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ = {อัตราการเกิดน้ำมันดิบ - อัตราการตายน้ำมันดิบ} / 10

= {36.79-6.95} / 10

= 2.984%

ดังนั้นอัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติของประเทศจึงกลายเป็น 2.984%

จากสถิติทั่วโลกในปี 2559 อัตราการเกิดน้ำมันดิบโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 18.5 ต่อ 1, 000 คนในขณะที่อัตราการตายเฉลี่ยน้ำมันดิบอยู่ที่ 7.8 ต่อ 1, 000 ต่อปี เป็นผลให้อัตราทั่วโลกโดยเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติในปี 2016 คือ 1.07%

ความแตกต่างระหว่างการเติบโตของประชากรและอัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติคืออะไร?

ดังกล่าวก่อนหน้านี้เมื่อกำหนดอัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติของประเทศปัจจัยที่นำมาพิจารณาคืออัตราการเกิดและอัตราการตายเท่านั้น อย่างไรก็ตามการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ของประชากรก็มีผลต่ออัตราการเกิด ในทางตรงกันข้ามสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคมเช่นสถาบันสุขภาพส่งผลกระทบต่ออัตราการตาย ในการย้ายถิ่นและการย้ายออกจะไม่รวมในการคำนวณอัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามการเติบโตของประชากรนั้นมีประโยชน์มากกว่าและรวมถึงรูปแบบการย้ายถิ่นของผู้คนในประชากรที่กำหนด การศึกษาแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการย้ายถิ่นมีผลต่ออัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติด้วยเช่นกัน แต่ในระดับที่น้อยกว่า การย้ายถิ่นจะเพิ่มอัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติในขณะที่การย้ายออกจะลดอัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ

ความสำคัญของอัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ

อัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติมีความสำคัญสำหรับแต่ละประเทศ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของโครงการและการวางแผนสำหรับประชากร ในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ (DTM) อัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติถูกใช้เพื่อจัดอันดับประเทศตามรอบอัตราการเติบโตของประชากร การศึกษาเชิงประชากรศาสตร์ให้คำอธิบายว่าอัตราการเติบโตของประชากรสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาคอย่างไร

ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนามีความแตกต่างที่ชัดเจนตามอัตราการเติบโตของประชากร การเติบโตของประชากรของประเทศกำลังพัฒนาสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ประชากรที่เพิ่มขึ้นประสบกับความท้าทายเช่นการวางแผนที่ไม่ดีและการขาดทรัพยากรที่เพียงพอ ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นเยอรมนีและจีนมีอัตราเพิ่มขึ้นทางลบหรือเป็นกลางตามธรรมชาติ ในประเทศเหล่านี้มีการออกกฎหมายเพื่อ จำกัด จำนวนเด็กที่เกิดกับครอบครัว กฎหมายดังกล่าวช่วยให้ประเทศต่างๆในการวางแผนสำหรับประชากรของพวกเขา ดังนั้นพลเมืองของประเทศเหล่านี้จึงได้รับทรัพยากรที่เพียงพอ

แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประชากร (DTM)

กระแทกแดกดันประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ยังคงมีประชากรเพิ่มขึ้นทั้งๆที่อัตราการเพิ่มขึ้นทางธรรมชาติที่เป็นกลางหรือติดลบ สาเหตุของการเติบโตสูงคือการไหลบ่าเข้ามาของผู้อพยพ ทั้งๆที่มีการไหลเข้าของทรัพยากรที่ยังคงเพียงพอเพราะการตายต่ำ เป็นผลให้ประเทศสนุกกับอายุขัยที่สูงขึ้น นอกจากนี้ผู้อยู่อาศัยยังได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์อย่างเพียงพอทุกครั้งที่เจ็บป่วย แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์เป็นแบบจำลองที่ช่วยในการอธิบายอัตราการตาย

DTM มีห้าขั้นตอน ประเทศกำลังพัฒนาใช้ช่วงก่อนหน้านี้ 1-3 ใน DTM พวกเขาถือกลุ่มนี้เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของพวกเขาสูงซึ่งแปลโดยตรงเป็นอัตราการเกิดน้ำมันดิบสูง ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นตอนที่ 4 และ 5 ของรูปแบบและมีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่า แต่มีเสถียรภาพ อัตราการเกิดของประชากรต่ำส่งผลให้การเติบโตของประชากรลดลงเมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนา สาเหตุของอัตราการตายสูงในประเทศกำลังพัฒนาคือการเจ็บป่วยเฉียบพลันในขณะที่ประชากรของประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่เสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง ด้วยเหตุนี้ประสบการณ์ในอดีตจึงสูงกว่าอัตราการตายหลัง

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ ผลกระทบนี้เกิดขึ้นเมื่อนโยบายของรัฐบาลทำงานประสานกับโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายที่นำมาใช้อาจส่งผลให้อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นหรือลดอัตราการเกิดต่อปีอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นประเทศจีนมีระบบที่แต่ละครอบครัวควรมีลูกเพียงคนเดียว มันเป็นกลยุทธ์ในการลดอัตราการเกิดอัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติและทำให้ประชากรลดลง กลยุทธ์นี้เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างอัตราการเกิดและอัตราการตาย นโยบายของจีนประสบความสำเร็จเนื่องจากปัจจุบันเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่สามารถให้บริการที่จำเป็นแก่ประชากรทำให้อัตราการตายลดลง

โครงสร้างพื้นฐานที่ดีในประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นเกี่ยวข้องกับบริการที่ดีที่สุดที่ให้การสนับสนุนชีวิตของประชาชน ประชาชนของพวกเขาสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างสะดวกสบายจัดหาการดูแลสุขภาพมารดาและเด็กอย่างเพียงพอสร้างความมั่นใจในชีวิตที่มีสุขภาพดีแก่สตรี สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดอัตราการตายและอัตราการตายของแม่

แนะนำ

การฟื้นฟูชีวภาพเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งสกปรกบนโลกของเราหรือไม่?
2019
ประเทศใดติดชายแดนเบลารุส
2019
รัฐใดมีภาษีการขายต่ำสุด?
2019