สนธิสัญญาคืออะไร

สนธิสัญญาเป็นเอกสารสำคัญที่ร่างขึ้นโดยประเทศต่าง ๆ หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นหัวหอกในกระบวนการนำสันติภาพความปรองดองทางเศรษฐกิจการปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการค้าหรือการปรับเปลี่ยนขอบเขต มันมักจะมีวัตถุประสงค์เพื่อดูความต้องการภายนอกของประเทศ สนธิสัญญามีการลงนามและลงนามโดยผู้นำของรัฐในนามของประชาชนในภาษาที่เข้าใจโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สนธิสัญญาสามารถเป็นเอกสารหนึ่งชุดหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกัน แต่ยังคงผูกพันตามกฎหมาย

สนธิสัญญาเป็นอย่างไรบ้าง

ในปี 1969 เครื่องมือถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สนธิสัญญาถูกร่างขึ้นตามมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา (VCLT) มีผลบังคับใช้โดยให้แนวทางเกี่ยวกับกระบวนการร่างสนธิสัญญากระบวนการเพิ่มหรือเอาอนุประโยคบางข้อออกไปและผลกระทบของมันจะสิ้นสุดลงได้อย่างไร VCLT ไม่ได้ให้สิทธิพิเศษใด ๆ โดยนัยหรือชัดเจนต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เสนอเพียงแนวทาง กฎและข้อบังคับของอนุสัญญาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ของทางการทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตัวอย่างเช่นนาทีที่ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกความเข้าใจสามารถเป็นรูปแบบของสนธิสัญญาได้

รูปแบบและประเภทของสนธิสัญญา

คำสั่งเบื้องต้นประกอบด้วยสองสามบรรทัดในส่วนแรก ระบุวัตถุประสงค์และพฤติกรรมที่คาดหวังจากฝ่ายต่างๆ นอกจากนี้ยังเสนอราคาชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องในสัญญา อีกบรรทัดที่ระบุว่า“ คู่สัญญาตกลงกันในที่นี้ . .” อาจรวมอยู่ในวรรคแรกด้วย หลังจากนั้นร่างกายของสนธิสัญญาได้อธิบายอย่างชัดเจนในบทความที่มีหมายเลขระบุลักษณะที่แน่นอนของสนธิสัญญาและการแก้ไขที่เกิดขึ้นในนั้น ส่วนสุดท้ายคือคำพูดปิดและมีสถานที่ที่ฝ่ายต่อท้ายลายเซ็นหรือตราประทับของพวกเขา ตำแหน่งที่ถ่ายภาพเกิดขึ้นก็ถูกจับเช่นกัน

สนธิสัญญาสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนได้ทั้งแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี ในกรณีที่ข้อตกลงเกี่ยวข้องกับสองประเทศเท่านั้นมันเป็นสนธิสัญญาทวิภาคี ในกรณีที่มีการลงนามในสัญญาโดยหลายประเทศมันเป็นสนธิสัญญาพหุภาคี สนธิสัญญาพหุภาคีอาจเกี่ยวข้องกับภูมิภาคหรือหลายทวีปโดยแต่ละฝ่ายมีส่วนร่วมตามเงื่อนไขของสัญญา มูลค่าหรือเนื้อหาของสนธิสัญญาที่มีอยู่สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่เรียกว่าโปรโตคอล

สนธิสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

ในระหว่างการลงนามในสนธิสัญญามีความสำคัญยิ่งที่คู่สัญญาตกลงว่าจะยอมรับการแก้ไขใด ๆ ในอนาคตตราบใดที่พวกเขาไม่ฝ่าฝืนวัตถุประสงค์เริ่มต้นของสนธิสัญญา

การดำเนินการและการดำเนินการตามสนธิสัญญา

เมื่อมีการลงนามในสนธิสัญญาคู่สัญญาจะอยู่ภายใต้ข้อผูกพันทางกฎหมายในการปฏิบัติตน สนธิสัญญาบางฉบับขับเคลื่อนด้วยตนเองในขณะที่บางประเทศต้องการการจัดสรรทรัพยากรเช่นทุนและทรัพยากรมนุษย์หรือแม้กระทั่งการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ คำศัพท์ในสนธิสัญญาจะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและในกรณีที่มีคำที่มีมากกว่าหนึ่งความหมายแล้วความหมายทั่วไปที่ไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ควรนำมาใช้ ฝ่ายหนึ่งไม่สามารถบังคับให้อีกฝ่ายยอมรับการตีความได้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในอนาคตหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากถ้อยคำของสนธิสัญญาจะมีการนำอนุญาโตตุลาการมาบนเรือ

สนธิสัญญาสิ้นสุดลงเมื่อใด

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถถอนตัวออกจากสนธิสัญญาได้ตราบใดที่มันไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้เมื่อลงนามในสนธิสัญญา ในสนธิสัญญาทวิภาคีหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดดึงออกสนธิสัญญาทั้งฉบับจะยุติลง ในสนธิสัญญาพหุภาคีที่ประเทศใดประสบความสำเร็จในการเป็นภาคีของข้อตกลงรัฐอื่น ๆ สามารถดำเนินการต่อไปได้หากพวกเขาตกลงที่จะยุติความสัมพันธ์ สนธิสัญญาอื่น ๆ จะสิ้นสุดลงตามเวลาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นสงครามหรือกีฬา หากสนธิสัญญาถูกป้อนและลงนามโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่ดำเนินการนอกเหนืออำนาจของเขาสนธิสัญญาดังกล่าวจะไม่ผูกพันกับพลเมือง สนธิสัญญาที่ทำขึ้นโดยการฉ้อโกงหรือโดยการบิดเบือนความจริงของข้อเท็จจริงจะถูกยกเลิกเมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายค้นพบความเท็จดังกล่าว

ภาคีในสนธิสัญญาสามารถถูกระงับได้หรือไม่?

ปัญหาของการระงับฝ่ายหนึ่งฝ่ายในสนธิสัญญาขึ้นอยู่กับขอบเขตที่การละเมิดส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญา สนธิสัญญาบางอย่างเช่นเศรษฐศาสตร์และการค้าที่เกี่ยวข้องจะระบุเงื่อนไขสำหรับการขับไล่สมาชิกออกเมื่อเริ่มต้น บุคคลที่สามารถถูกระงับเนื่องจากข้อเสนอที่เสียหายหรือหากพวกเขาต้องการที่จะใช้ประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมมากกว่าผู้อื่น

บทบาทของสหประชาชาติในสนธิสัญญาคืออะไร?

มีขั้นตอนที่กำหนดไว้สำหรับการลงทะเบียนสนธิสัญญากับสหประชาชาติก่อนที่จะมีการดำเนินการ สหประชาชาติจะตรวจสอบเนื้อหาความตั้งใจและผลกระทบของสนธิสัญญาดังกล่าวก่อนที่จะอนุญาตให้มีการประหารชีวิต สหประชาชาติยังสามารถทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาที่ฝากไว้กับพวกเขา

ตัวอย่างของสนธิสัญญา

ในช่วงการแย่งชิงแอฟริกาและทวีปอื่น ๆ ชาวยุโรปได้ลงนามในข้อตกลงกับคนในท้องถิ่นและสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นภาระเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการอ่านหรือเขียน อย่างไรก็ตามพวกเขาช่วยชาวยุโรปให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมากมายในแอฟริกาและทวีปอื่น ๆ

สนธิสัญญา Tordesillas ปี ค.ศ. 1494

ข้อตกลงนี้อยู่ระหว่างประชาชนชาวโปรตุเกสและสเปน พื้นฐานของมันคือการแบ่งเส้นทางการสำรวจในขณะที่พวกเขามองหาที่ดินใหม่ เป็นผลให้สเปนตัดสินและควบคุมอเมริกาในขณะที่โปรตุเกสย้ายไปทางทิศตะวันออกภายใต้ Vasco Da Gama ใน 1498 สนธิสัญญาทำให้ทั้งสองประเทศค้นพบโอกาสใหม่ ๆ จึงเสริมสร้างเศรษฐกิจของพวกเขา

สนธิสัญญาปารีส (2326)

สนธิสัญญาปารีสถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในสนธิสัญญาที่ทรงอิทธิพลและมีอิทธิพลมากที่สุดที่หล่อหลอมโลกด้วยการสร้างประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทันสมัย ชาวอังกฤษสเปนอเมริกันและชาวฝรั่งเศสเป็นศูนย์กลางของสนธิสัญญานี้ สหราชอาณาจักรมีจุดประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าดินแดนที่สร้างขึ้นใหม่นั้นมีชีวิตชีวาในความสามารถทางเศรษฐกิจต่อความเสื่อมโทรมของฝรั่งเศส หลังจากการตัดสินเรื่องที่ดินชาวอเมริกันยุติการเป็นมหาอำนาจที่เรารู้จักพวกเขาในวันนี้

สนธิสัญญารัฐสภาแห่งเวียนนา (ค.ศ. 1814-15)

สนธิสัญญารัฐสภาแห่งกรุงเวียนนาได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ มันท้อแท้ความขัดแย้งที่สำคัญใด ๆ ระหว่างชาวยุโรปเป็นเวลาเกือบหนึ่งร้อยปี ลงนามทันทีหลังสงครามนโปเลียนทำให้หน้าใหม่ของยุโรปกลายเป็นดินแดนใหม่ที่ได้มาโดยการให้ผู้อื่นได้รับชัยชนะ

แนะนำ

ประเทศใดบ้างที่ถูกมองว่าเป็นภาคใต้ตอนล่าง?
2019
Eva Perónชีวประวัติ
2019
สกุลเงินของอินโดนีเซียคืออะไร
2019